Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
V platném znění od 29.06.2023

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či „VOP“) upravují práva a povinnosti spolku Brave bear foundation, z. s., se sídlem gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc, IČO 071 21 661, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. L , vložka č. 16950 (dále jako „prodávající“) a kupujícího, kterým mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé, fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (dále jako „kupující“ či „zákazník“) (prodávající a kupující společně jako „smluvní strany“), vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ či „smlouva“) o koupi zboží, tj. výrobků, které jsou uvedeny v katalogu prodávajícího názvem, jakož i jiné výrobky, které na základě objednávky (poptávky) dodá prodávající zákazníkovi (dále jen „zboží“), uzavírané prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese www.klarapsotova.cz (dále jen „eshop“ či „internetový obchod“ či „obchod“).

Pokud se obchodní a dodací podmínky zákazníka liší od těchto VOP, použijí se, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne písemně jinak, tyto VOP. Obchodní a dodací podmínky zákazníka jsou pro prodávajícího závazné pouze za předpokladu, že je prodávající písemně uzná.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.2. Provozovatelem e-shopu je:

Klára Psotová

se sídlem Střížov 85, 783 44, Drahanovice

IČO: 07592558

e-mail: psotova.klara@seznam.cz

Tel.: +420 731 749 371

1.3. Zákazníkem a kupujícím se rozumí každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku zboží, či s prodávajícím jinak uzavřel smlouvu.

1.4. Jakékoli změny smlouvy, VOP, vedlejší ujednání či jiné podmínky si vždy vyžadují písemné potvrzení oprávněnou osobou.

1.5. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je, podle § 419 občanského zákoníku, každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

 1. Uzavření smlouvy

3.1. Prodávající kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, případně je-li tak dohodnuto s kupujícím; Za zálohu se dle těchto VOP považuje platba na kupní cenu před odevzdáním zboží. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době.
 3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
 5. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího,
 6. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.2. Prodávající prostřednictvím provozovatele zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na adrese e-shopu, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Internetový obchod umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:

(i) kupujícím a jeho adrese elektronické pošty,

(ii) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),

(ii) způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním,

(iii) způsobu úhrady kupní ceny zboží.

3.5. Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře objednávky.

3.6. Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím provozovatele tím, že předmětné zboží objedná (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající prostřednictvím provozovatele potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku, nebo její část, nebo odstoupit od potvrzené objednávky, či její části, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena prodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

3.8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

3.9. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

3.11. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím a provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny koncové.

3.13. Těmito VOP není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v samotné kupní smlouvě.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, dodání zboží bude provedeno prostřednictvím osobního odběru zákazníka, přičemž zákazník má možnost zvolit místo osobního odběru. V případě, že prodávající prostřednictvím provozovatele u zboží uvádí, že má takové zboží na skladě, či u něhož není uvedeno v rámci údaje o dostupnosti „na objednávku“, dodá, resp., připraví zboží k vyzvednutí na odběrném místě zpravidla do 3 dnů od přijetí platby za zboží. Jedná-li se o zboží, které nemá prodávající na skladě, uvede v internetovém obchodě ve vztahu ke zboží nejzazší termín, kdy připraví zboží kupujícímu k vyzvednutí.

4.2. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi.

4.3. Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje.

4.4. Místem dodání zboží je odběrné místo kupujícím v objednávce. Kupující se stává vlastníkem zboží teprve poté, co dojde k zaplacení kupní ceny a k převzetí zboží.

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo uskutečňovat i částečné dodávky. Zákazník je povinen tyto částečné dodávky přijmout a uhradit za ně kupní cenu.

4.6. Určení termínu plnění je závislé na dostupnosti zboží a na provozních možnostech prodávajícího a výrobce dodávaného zboží.

4.7. V případě, že zboží, nebude odebráno nejpozději deseti dnů po dohodnutém termínu dodání zboží, má prodávající právo od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bankovním převodem na základě platebních údajů uvedených v eshopu při vytvoření objednávky.

5.2. Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, je kupní cena splatná předem, tj. ještě před dodáním zboží, a to ve lhůtě 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. od akceptace objednávky prodávajícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující je povinen bankovním převodem uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, je-li tento uveden. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.3. Veškeré ústní a telefonické informace o cenách, jsou pouze informativní, ze strany prodávajícího až do okamžiku uzavření smlouvy jsou nezávazné a zákazníkem nevymahatelné.

5.4. Cenu prodávající v nabídce uvádí v CZK.

5.5. Cena je uváděna bez daně z přidané hodnoty, která se připočítává vždy ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li prodávající plátcem DPH.

5.6. Prodávající je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto VOP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet prodávajícího. Prodávající není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky.

5.7. Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem, stává se celý zbytek nezaplaceného závazku /ceny předmětu plnění/ okamžitě splatným.

5.8. Zákazník prohlašuje v souladu s § 630 občanského zákoníku, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých prodávajícímu vůči němu z titulu uzavřené smlouvy na dobu 15 let od okamžiku, kdy započne tato doba běžet. Takové prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od smlouvy.

5.9. V případě, že zákazník není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře schopen z jakéhokoliv důvodu provést úhradu ceny nebo její části, je povinen neprodleně, avšak vždy nejpozději před koncem lhůty splatnosti, informovat prodávajícího a požádat ho o změnu termínu splatnosti. Neučiní-li tak, či nedojde-li k dohodě o prodloužení termínu splatnosti, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje cena zboží zobrazená na webovém rozhraní obchodu již případnou inzerovanou slevu (tj. cena je již adekvátně ponížena).

5.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po přijetí objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 3. c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, pokud je to vzhledem ke druhu zboží obvyklé.

Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

 1. a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 4. d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Je-li kupující spotřebitelem, pak projeví-li se vada v průběhu jednoho roku měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.3. Ustanovení článku 6.5. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

6.5. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit, a dále že vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba první věty tohoto čl. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

6.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:

 1. a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 6.7. VOP.

6.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.8. Je-li kupující spotřebitelem, uplatní se ve vztahu k právům z vad ustanovení uvedená v tomto čl. 6.8. VOP.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 občanského zákoníku obdobně.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 1. a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
 2. b) se vada projeví opakovaně,
 3. c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

 1. a) Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 2. b) Použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 3. c) Nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) Prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

Vadou zboží není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

6.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to v sídle prodávajícího, reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu či na níže uvedený e-mail:

Brave bear foundation, z. s.

IČO 071 21 661

se sídlem gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. L, vložka č. 16950

 

Email:  tlapkunato@bravebear.cz

Tel.:    +420 601 082 097

V rámci reklamace je zákazník povinen uvést:

 1. a) řádné označení zákazníka, místo, kde se vadný předmět plnění nachází,
 2. b) jméno pracovníka zákazníka, který nahlašuje vadu a který je současně oprávněn vadu nahlásit, a telefonický kontakt na něj,
 3. c) v písemném potvrzení datum činění reklamace vady,
 4. d) identifikaci zboží, na kterém se vada vyskytuje, a to včetně dodacího listu (předávacího protokolu, faktury nebo jiného obdobného dokumentu),
 5. e) popis vady a okolností, za kterých se vada projevuje,
 6. g) jaké právo z vadného plnění si zvolil.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Požádá-li o to kupující, který je spotřebitelem, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění vůči kupujícímu, který je spotřebitelem, nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení kupujícímu, který je spotřebitelem, srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího – který je spotřebitelem – která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

6.10. Prodávající je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující, který je spotřebitelem, požaduje, kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informací; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

6.11. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu, či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím.

6.12. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může kupující, který je spotřebitelem, požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

6.13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v případě kupujícího, který je spotřebitelem, vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Marné uplynutí této lhůty má za následek vznik práva kupujícího – spotřebitele na to, aby od smlouvy odstoupil nebo požadoval přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem: psotova.klara@seznam.cz  nebo na tel.: +420 731 749 371

6.14. Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že v případě, že mezi nimi dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů. Tato lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy, není-li v těchto VOP či občanském zákoníku stanoveno jinak.

Při koupi zboží končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezeme zboží, nebo

 1. a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

7.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem či osobně v kamenném obchodě). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu Střížov 85, Drahanovice 783 44, či na adresu elektronické pošty psotova.klara

7.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty k odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

7.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V důsledku těchto skutečností nevzniká kupujícímu právo na žádnou dodatečnou náhradu nákladů.

7.5. Kupující – spotřebitel je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel – kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu – spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu Střížov 85, Drahanovice, 783 44 nebo předá na adrese bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

7.7. Kupující, který není spotřebitel, nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží. Zákazník není oprávněn k žádnému jinému nakládání se zbožím, jehož cena není plně zaplacena.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. .

 1. PŘEVODITELNOST PRÁV A ZÁVAZKŮ

10.1. Zákazník není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osoby. Prodávající neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy.

10.2. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osobu, nezhorší-li se tím právní postavení kupujícího – spotřebitele. Zákazník výslovně souhlasí s postoupením jakékoli smlouvy s ním uzavřené. Prodávající je oprávněn pověřit provedením části služby třetí osobu, zákazníkovi však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.

 1. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY

11.1. Odpovědnost prodávajícího, či zákazníka za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci; pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.

11.2. Za vyšší moc strany považují stávku, nepokoje, požár, záplavy, extrémní klimatické podmínky, přírodní katastrofu, teroristický čin, epidemie. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění plnění od subdodavatelů.

11.3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. DORUČOVÁNÍ

12.1. Veškeré oznámení a komunikace související se smlouvou a těmito VOP (dále jen „oznámení„) musí být písemná a musí být předána osobně nebo zaslána poštou s předplaceným poštovným nebo elektronickou poštou, a to do sídla prodávajícího nebo zákazníka nebo na jinou v budoucnu smluvními stranami výslovně sjednanou adresu.

12.2. Veškerá oznámení zaslaná prostřednictvím pošty se považují za doručená a přijatá buď v okamžiku skutečného doručení nebo třetím dnem po jejich podání k přepravě, a to podle toho, ke které skutečnosti dojde dříve.

12.3. Oznámení zaslaná elektronickou poštou se považují za doručená v okamžiku obdržení příslušného potvrzení o provedeném přenosu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

13.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 29.6.2023. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na stránkách e-shopu.

13.4. V případě, že je zákazníkem spotřebitel, ustanovení VOP, která jsou upravena odchylně od zákona v neprospěch spotřebitele, se na něj nepoužijí.

13.5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

13.6. Nestanoví-li tyto VOP jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.